WANG, Yuntao (WANG, Yuntao)助教
情報科学系, セキュリティ・ネットワーク領域

賞等

4件
・ 辻井重男セキュリティ論文賞 特別賞 , Yuntao Wang, Jintai Ding, Xinwei Gao, Tsuyoshi Takagi , 日本セキュリティ・マネジメント学会 , 2021
・ 辻井重男セキュリティ論文賞 特別賞 , Yuntao Wang, Weiyao Wang, Atsushi Takayasu, Tsuyoshi Takagi , 日本セキュリティ・マネジメント学会 , 2020
・ Best Student Paper , Weiyao Wang, Yuntao Wang, Atsushi Takayasu, Tsuyoshi Takagi , International Workshop on Security 2018 (IWSEC 2018) , 2018
・ Best Poster Award , Yuntao Wang, Hui Zhang, Tsuyoshi Takagi , International Workshop on Security 2013 (IWSEC 2013) , 2013